Menu

Vedtægter

I. Foreningens navn, hjemsted og formål

§1. Foreningens navn er Tårnby FF. Klubben er stiftet den 29. oktober 2004. Hjemsted er Ugandavej 105, 2770 Kastrup, i Tårnby Kommune.

 

§2. Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme trivsel blandt unge mennesker.

 

II. Generalforsamlingen

§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, samt hvis muligt på diverse sociale medier og DBU platforme, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 7 dage før.

Stk. 3. Stemmeret har alle aktive medlemmer fra de er fyldt 15 år, der har været medlem af foreningen i mindst en måned og ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig

stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves der ved ændring af disse vedtægter, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer for.

Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske fra ét medlem.

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Godkendelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 

§5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i

bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens

aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til

dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling og afholdes senest 6 uger efter krav herom.

 

III. Bestyrelsen

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på det antal personer man ved generalforsamlingen finder nødvendigt. De konstituerer sig med:

a. Formand, vælges for 2 år i lige år.

b. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år.

c. Kasserer

d. Bestyrelsesmedlem

e. Bestyrelsesmedlem

f.  Bestyrelsesmedlem

g. Bestyrelsesmedlem

h. Bestyrelsesmedlem

o.s.v

 

§7. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de,

for foreningen indgående, forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor

foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.   

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§8. Foreningen tegnes af formanden i forening med kasséreren.
Foreningen benytter elektroniske bankprodukter. Alle betalinger fra foreningens bankkonti skal
godkendes særskilt og uafhængigt af såvel formand og kassereren. Foreningens
øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor kan til enhver tid få ”kiggeadgang” til foreningens bankkonti
med henblik på øjeblikkelig gennemgang af bankkonto og løbende revision.
Bestyrelsen kan i øvrigt foretage alle almindelige dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af
fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom al låneoptagelse skal godkendes af
generalforsamlingen.

 

§9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§10. Vedtagelse i bestyrelsen kræver stemmeflertal.

 

§11. Foreningens regnskabsår går fra den 01. januar til den 31. december, og senest den 15. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

 

IV. Medlemmer

§12. Som aktive medlemmer kan optages alle, når de vedkender sig nærværende vedtægter samt klubbens idegrundlag og visioner. Samt at man ved indmeldelse melder sin kontingent betaling til Betalingsservice og afleverer sit spillercertifikat. Ved deltagelse i træning over 3 uger anses man for medlem. Ved deltagelse i turneringskamp anses man efterfølgende ligeledes for medlem. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Stk. 2. Såfremt et medlem forbryder sig mod klubbens vedtægter, idegrundlag, visioner eller på anden måde bringer klubben i miskredit, kan bestyrelsen ekskludere et medlem såfremt to tredjedele af bestyrelsen stemmer for.

 

§13. Udmelding af klubben kan kun ske ved udmeldelse via hjemmesiden. Link til udmelding findes på hjemmesiden under menupunktet: ”Medlemskab”.

Stk. 2. Medlemmer, der er mere end to måneder bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i nogen former for sportslige aktiviteter.

Stk. 3. Medlemmer, der er bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i turneringskampe.

 

V. Foreningens opløsning

§14. Foreningen kan kun opløses, når to tredjedele af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

 

§15. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Københavns Boldspil-Union.

 

Vedtægterne er senest ændret ved en ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2022.

Luk