Menu

Referat GF 2021

image
Bestyrelsen
01. juni 2021 kl. 08:35

Der blev i henhold til klubbens love afholdt den ordinære generalforsamling onsdag den 19. maj klokken 19:00. Grundet Corona, var det desværre ikke muligt at afholde generalforsamlingen i januar/februar måned, det var dog blevet annonceret på vores hjemmeside, og indkaldelsen overholdte varslerne i vedtægterne.

 

På den ordinære generalforsamling blev følgende behandlet jævnfør §4 i klubbens vedtægter:

 

1. Valg af dirigent.

Mikkel Sabroe var den eneste der ønskede at blive aftenens dirigent. Han modtog herefter klapsalver og forsamlingens anerkendelse.

 

2. Formandens beretning.

Formanden takkede de få fremmødte og fremlagde herefter sin beretning. Formanden kunne berette at 2020 har været et vanskeligt år at navigere rundt i, grundet Corona og den mange forskellige retningslinjer. Men foreningen har brugt året på at blandt, kigge på investeringer til gavn for medlemmerne, blandt andet er faciliteterne ved opvisningsbanen udbygget, og det er muligt at holde sociale arrangementer her. Der har været en flot tilgang til de yngste årgange, hvilket er glædeligt i disse Corona tider, og slutteligt kan han berette at klubbens 11 mands old-boys hold, har samlet en stærk trup og at den satser på at være med helt fremme. Beretningen blev herefter godkendt, efter enkelte spørgsmål.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

Klubbens kassér fremlagde regnskabet for 2020, som herefter blev godkendt, med en bemærkning omkring en tydeliggørelse af en hensættelse til fremtidige investeringer.

 

4. Godkendelse af budget.

Budgettet for 2021 blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår at ændre §13.

Ændres fra:

§13. Udmelding af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmer, der er mere end to måneder bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i nogen former for sportslige aktiviteter.

Stk. 3. Medlemmer, der er bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i turneringskampe.

 Ændres til:

§13. Udmelding af klubben kan kun ske ved udmeldelse via hjemmesiden. Link til udmelding findes på hjemmesiden under menupunktet: ”Medlemskab”.

Stk. 2. Medlemmer, der er mere end to måneder bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i nogen former for sportslige aktiviteter.

Stk. 3. Medlemmer, der er bagud med betalingen af kontingent, kan ikke deltage i turneringskampe.

Ændringen blev godkendt, enstemmigt.

 

6. Fastlæggelse af kontingent.

De nuværende satser beholdes.

 

7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.

Efter mange år i bestyrelsen, valgte Kenneth Hansen at stoppe som Næstformand, bestyrelsen indstillede Henrik Sørensen, der var ingen andre kandidater og Henrik blev valgt. Samtidig havde Jette Jensen heller ikke ønsket at fortsætte, bestyrelsen indstillede Allan Simonsen, der var ingen andre kandidater og Allan blev valgt.

Vores kasserer, Rune Jensen havde ligeledes meldt sin afgang, men her lykkedes det desværre ikke at finde en afløser.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand: Kristian Engelbrecht (ikke på valg)
Næstformand: Henrik Sørensen (nyvalg)
Kassér: Vacant
Ungdomsformand drenge: Mikkel Sabroe (genvalgt)
Ungdomsformand piger: Allan Simonsen (nyvalgt)
Bestyrelsesmedlem: Frank Peter Kanlund (genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Martin Buades (genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Martin Jørgensen (genvalg)

 

8. Valg af revisor.

Rune Jensen stillede op til posten, og blev enstemmigt valgt.

 

9. Eventuelt.

Der blev spurgt ind til ungdomsudvalgets virke i foreningen. Frank Kanlund gennemgik de aktiviteter der i et normalt år, ville blive afholdt af udvalget. Samtidig efterlyses flere frivillige hænder til udvalget. Henvend jer gerne til Frank Kanlund.

Det var et ønske om en eventuel rollebeskrivelse for de frivillige roller der er i foreningen, så man som ny forælder bedre kan vurdere om man kan hjælpe som holdleder, træner eller assistent.

Der blev gjort opmærksom på om det var muligt at styrke båndet mellem ungdom og senior, så de ældste årgange har en mere naturlig tilknytning til seniorafdelingen.

Bestyrelsen planlægger et socialt arrangement for alle frivillige i TFF, som en påskønnelse af det arbejde der udføres.

Dags dato mangler foreningen en kasserer, og bestyrelsen meddelte derfor at det kan blive nødvendigt at købe sig til den ressource.

Vi mangler også en frivillig ild-sjæl til at sikre at vores yngste årgange får en god modtagelse i foreningen.

 

Afslutningsvis takkede klubbens formand for god ro og orden og ønskede klubbens medlemmer en formidabel 2021 sæson.