Menu

Referat GF 2020

image
Bestyrelsen
10. februar 2020 kl. 19:05
Referat GF 2020

Der blev i henhold til klubbens love afholdt den ordinære generalforsamling onsdag den 5. februar klokken 18:00.

På den ordinære generalforsamling blev følgende behandlet jævnfør §4 i klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent. Mikkel Sabroe var den eneste der ønskede at blive aftenens dirigent. Han modtog herefter klapsalver og salens anerkendelse.

 

2. Formandens beretning. Formanden takkede de få fremmødte og fremlagde herefter sin beretning. Han brugte sin sidste taletid, til at takke klubbens mange frivillige og den øvrige bestyrelse for samarbejdet i 2019. Beretningen blev herefter godkendt, efter enkelte spørgsmål.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab. Klubbens kassér fremlagde regnskabet for 2019, som herefter blev godkendt, efter enkelte spørgsmål.

 

4. Godkendelse af budget. Budgettet blev godkendt med bemærkning om øgede indtægter fra Tårnby Kommune og ændrede poster under sportstøj, med bolde, trænertøj og udstyr som underposter.

 

5. Behandling af indkomne forslag. Der var kommet et enkelt forslag at bestyrelsen skulle forsøge at få flere til at dukke op til generalforsamlingen. Efter en længere snak blev det besluttet at ændre §3. fra. §3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

Til

§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, samt hvis muligt på diverse sociale medier og DBU platforme, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

 

6. Fastlæggelse af kontingent. De nuværende satser beholdes. Dog med mulighed for fremover at opkræve et gebyr ved for sen betaling jævnfør rentelovens bestemmelser.

 

7. Valg af bestyrelse i henhold til §6. Klubben var så heldig at Henrik Sørensen fra den fremmødte lejr, ønskede at starte i bestyrelsen. Derudover var der ingen protester fra salen omkring den nuværende bestyrelses ønsker om fortsætte arbejdet. Herefter ser bestyrelsen således ud:

Formand. Kristian Engelbrecht 
Næstformand. Kenneth Hansen 
Kassér. Rune Jensen 
Ungdomsformand drenge. Mikkel Sabroe 
Ungdomsformand piger. Jette Jensen 
Bestyrelsesmedlem. Frank Peter Kanlund 
Bestyrelsesmedlem. Martin Buades 
Bestyrelsesmedlem. Martin Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Henrik Sørensen

 

8. Valg af revisor. Der blev ikke valgt en revisor, men fremadrettet ligger klubbens kassér op til at to personer tjekker regnskabet igennem inden GF.

 

9. Eventuelt. Der blev spurgt ind til ungdomsudvalgets virke i klubben. Afslutningsvis takkede klubbens formand for god ro og orden og ønskede klubbens medlemmer en formidabel 2020 sæson.