Menu

Referat GF 2019

image
Bestyrelsen
06. marts 2019 kl. 23:45
Læs alt om GF 2019

Referat fra generalforsamlingen i Tårnby FF d. 29.01.2019

 

 

Formanden indledte generalforsamlingen  med at byde alle deltagerne velkommen. Formanden kunne konstatere, at der igen år var mødt mange deltagere op, hvilket forhåbentligt kunne give en sund debat i forhold til fremtiden i klubben.

 

Hefter gik formanden straks videre til dagsordenens pkt. 1.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent.

Formanden indstillede på bestyrelsens vegne David Qasem som dirigent. Der var ingen indvendinger fra salen. David Qasem var hermed valgt som dirigent.

 

Dirigenten takkede generalforsamlingen for valget.

 

Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jf. vedtægternes § 3, stk. 1, der foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes hvert år mellem den 15. januar og den 15. februar. Generalforsamlingen skal varsles senest 14 dage før afholdelse på klubbens hjemmeside www.taarnbyff.dk med angivelse af dagsorden. Dette var offentliggjort den 27. december 2018. Generalforsamlingen kunne derfor afvikles uden yderligere stillingtagen.

 

Dirigenten gik videre til dagsordenens pkt. 2.

 

Pkt. 2. Formandens beretning.

 

Formanden indledte ikke sin beretning med årets resultater og de kommende forventninger, som han plejede.

 

I stedet fortalte formanden om baggrunden for stiftelsen af Tårnby FF tilbage i oktober 2004  og historikken i klubben frem til nu. Formanden tilkendegav samtidig sine egne synspunkter i forhold til, i hvilken retning han ønskede at klubben bevæger sig. Det var med afsæt i de indkomne forslag under generalforsamlingens pkt. 5 Behandling af indkomne forslag. Ingen på generalforsamlingen var i tvivl om, at formanden ikke kunne stemme for størstedelen af de indkomne forslag.

 

Afslutningsvis kom formanden ind på, hvilke initiativer klubben havde søsat i 2018, og hvilke der ligger i pipelinen for 2019. Samtidig takkede formanden alle de frivillige ildsjæle, spillere, forældre og pårørende, der alle er med til at tegne Tårnby FF.

 

Formanden sluttede sin beretning af med at takke de tre afgående bestyrelsesmedlemmer Martin Jensen, Keld Berg Rasmussen og Ole Sønder for deres virke i bestyrelsen gennem de seneste år.

 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var bemærkninger til formandens beretning. Ingen bemærkninger og beretningen var hermed godkendt.

 

Pkt. 3 Gennemgang af regnskabet og Pkt. 4 Godkendelse af budgettet.

 

Formanden gennemgik regnskabets hovedtal og det kommende budget for 2019

 

Generalforsamlingen spurgte ind til tallene i regnskabet for 2018. Herunder gav flere på generalforsamlingen udtryk for, at der skulle være mere gennemsigtig i regnskabet. Blandt andet er det ønskeligt, at udgiftssiden fremadrettet er mere detaljeret. Dette vil medvirke til en mindre spørgelyst blandt generalforsamlingens deltager. Ligeledes blev der spurgt ind til sponsorindtægterne ind i klubben, da de i 2018 var på kr. 5.000,- og i budgettet for 2019 var sat til kr. 0,-.

 

Formanden forklarede, at sponsorerne på hjemmesiden er Tribuneklubbens sponsorer. Klubben havde kun en indtægt på sponsorsiden på kr. 5000,- i 2018 fra en donation. I budgettet for 2019 er sponsorindtægterne derfor sat til kr. 0,-. Hermed en opfordring til at skaffe klubben sponsorer.

 

Generalforsamlingen havde en debat om klubbens økonomi i forhold til udgiftssiden. Herunder blandt andet:

  • Spillertøj og træningstøj
  • Lønninger
  • Trøjevask

 

Dirigenten spurgte om der var flere bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet for 2018 og budgettet for 2019.

 

Dirigenten gik videre til dagsordenens pkt. 5.

 

Pkt. 5 Indkomne forslag.

 

Dirigenten indledte pkt. 5 med at konstatere, at de indkomne forslag var lovligt indvarslede jævnfør vedtægternes § 3, stk. 2, der foreskriver, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Ved dirigentens gennemgang af forslagene tilkendegav forslagsstiller Mikkel Sabroe, at han ønskede at trække forslag 2 om opdeling af klubbens økonomi, på baggrund af debatten under dagsordenen pkt. 3 og pkt. 4. Forslagene bortfaldt herefter.

 

Forslagsstiller Mia Vinterby motiverede herefter forslag 1:

 

Kontingentnedsættelse mod at købe eget kamptøj på følgende hold:

U7 piger, U8 piger, U10 piger og U5 drenge

 med halvårlig nedsættelse på 250kr pr medlem i de ovenstående årgange.

Bestyrelsen motiverede herefter forslag 3 om følgende vedtægtsændring:

Stk. 3. På generalforsamlingen kan der ikke vedtages særregler for afdelinger, enkelte årgange eller enkelte hold på en årgang.

Herefter konsekvensrettelser for resten af § 3.

Dirigenten konstatere, at der skulle ske afstemning jævnfør klubbens vedtægter.

Der var i alt 73 stemmeberettigede på generalforsamlingen. Et fåtal af de 73 stemmer blev afgivet ved fuldmagt.

Dirigenten konstaterede, at forslag 3 var det mest indgribende, hvorfor dette skulle til afstemning først. Dirigenten mindede generalforsamlingen om, at vedtægtsændringer kræver 2/3 af stemmerne, før det kan vedtages jævnfør vedtægternes § 3, stk. 4. Det vil sige minimum 48 stemmer for.

Afstemningen om forslag 3 omhandlende vedtægtsændringer forløb således:

45 stemmer for

14 imod

14 hverken for eller imod.

Forslag 3 var hermed nedstemt.

Dirigenten gik videre til afstemning om forslag 1. Dirigenten mindede generalforsamlingen om, at forslag 1 kun krævede almindeligt flertal (over halvdelen) jævnfør vedtægternes § 3, stk. 4. Forslaget krævede derfor minimum 37 stemmer for at blive vedtaget.

Afstemningen fordelte sig således:

10 stemmer for

45 stemmer imod

18 stemmer hverken for eller imod

Forslag 1 var hermed nedstemt.

Dirigenten skyndte sig videre til pkt. 6

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent.

Dirigenten gav ordet til formanden.

Formanden indstillede på vegne af bestyrelsen til, at kontingentsatserne blev bibeholdt.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til fastsættelse af kontingent, hvorfor de nuværende satser blev bibeholdt.

 

Dirigenten ilede videre til pkt. 7.

 

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen.

 

Dirigenten redegjorde jævnfør vedtægternes § 6 for at følgende var på valg:

 

Næstformand Kenneth Hansen, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Martin Buades, genopstiller

Bestyrelsesmedlem Anders Lærkegaard, genopstiller

 

Der var ingen bemærkninger til de genopstillede kandidater, hvorfor alle 3 var genvalgt.

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke:

 

Martin Jensen

Keld Berg

Ole Sønder

 

Følgende meldte deres kandidatur til bestyrelsen:

 

Frank Kanlund, bestyrelsesmedlem

Jette  Jensen, bestyrelsesmedlem

Martin Skov, bestyrelsesmedlem

Martin Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Mikkel Sabroe, bestyrelsesmedlem

Rune Jensen, kasserer

 

Der var ikke yderligere bemærkninger fra generalforsamlingen.

 

De opstillede kandidater blev herefter valgt ind i bestyrelsen med applaus.

 

Dirigenten tog nu hul på dagsordenens pkt. 8.

 

Pkt. 8 Valg af revisor.

 

Dirigenten gav ordet til formanden.

 

Formanden kunne berette, at bestyrelsen ikke havde forslag til valg af nogen revisor.

 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger hertil.

 

Dirigenten gik videre til dagsordenens sidste punkt.

 

Pkt. 9 Eventuelt.

 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen om, der var punkter under eventuelt til behandling.

 

Følgende forslag blev stillet til bestyrelsen i forhold til at forbedre økonomien udfordringer med kamptøj:

  • Ved indmeldelse betales et depositum til klubben med lån af kamptøj.

Forslag fra generalforsamlingen om, at der findes sponsorer til ungdomsholdene ligesom, at klubben skal forsøge at lave fælles arrangementer, der trækker klubben i samme retning og skaber et fællesskab for klubben.

 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen ikke havde flere bemærkninger.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav ordet til formanden.

 

Formanden takkede for fremmødet og ønskede alle en god aften.