Menu

Indkaldelse til generalforsamling 2022

image
Bestyrelsen ved Kristian Engelbrecht
24. januar 2022 kl. 15:27

Generalforsamling 2022 – Tårnby Fodbold Forening

 

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 9. februar kl. 20:00 i cafeén på Ugandavej 105.

 

Fakta om den ordinærer GF i henhold til klubbens vedtægter:

II. Generalforsamlingen

§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, samt hvis muligt på diverse sociale medier og DBU platforme, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 7 dage før.

Stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer som ikke er i restance har stemmeret, medmindre der er afgivet en fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig

stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves der ved ændring af disse vedtægter, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer for.

Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske fra ét medlem.

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Godkendelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

 §5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i

bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens

aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til

dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling og afholdes senest 6 uger efter krav herom.

 

III. Bestyrelsen

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på det antal personer man ved generalforsamlingen finder nødvendigt. De konstituerer sig med:

a. Formand, vælges for 2 år i lige år.

b. Næstformand, vælges for 2 år i ulige år.

c. Kasserer

d. Bestyrelsesmedlem

e. Bestyrelsesmedlem

f.  Bestyrelsesmedlem

g. Bestyrelsesmedlem

h. Bestyrelsesmedlem
o.s.v

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt, og meget gerne personer der har lyst til at hjælpe med frivilligt bestyrelsesarbejde - mere om det længere nede.

 

Følgende er i bestyrelsen i øjeblikket:

Formand - Kristian Engelbrecht (uafklaret omkring genvalg)

Næstformand – Henrik Sørensen (ikke på valg)

Kasserer – Ikke besat (Bestyrelsen ønsker at købe arbejdet udefra, såfremt ingen igen ikke stiller op)

Bestyrelsesmedlem – Martin Buades  (uafklaret omkring genvalg)

Bestyrelsesmedlem -  Martin Jørgensen (uafklaret omkring genvalg)

Bestyrelsesmedlem -  Frank Kanlund (uafklaret omkring genvalg)

Bestyrelsesmedlem -  Mikkel Sabroe (uafklaret omkring genvalg)

Bestyrelsesmedlem -  Allan Simonsen (uafklaret omkring genvalg)

 

Vi mangler frivillige hænder i vores bestyrelse, da vi som forening er vokset og opgaverne er vokset med.

Kan du se dig i en af de roller enten i bestyrelsen eller som person i et udvalg under bestyrelsen, er du meget velkommen på selve generalforsamlingen, eller ved at kontakte os på info@taarnbyff.dk og melde dit kandidatur.

Hvis ikke vi finder flere kræfter til bestyrelsen, vil bestyrelsen overveje om det er nødvendigt at købe os til løsning af opgaver, eksempelvis den ekspertise rollen som kasserer kræver, eller som ungdomsansvarlig for ansættelse af trænere og udvikling af ungdomsholdene.

Da der ligeledes er mange uafklaret forhold, i den nuværende sammensætning i bestyrelsen og hvordan klubben skal ledes, er håbet at medlemmerne dukker op til GF og er med til give deres holdning om hvordan fremtiden skal være. Bemærk at fremmødet sidste år kun var 2 personer, og på sådan et lavt fremmøde er det svært at mærke holdningen fra medlemmerne.

 

Indkomne forslag vil blive vist her:

Forslag 1:

Nuværende:


§8
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom,
samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Forslag til ændring:
Ny § 8
Foreningen tegnes af formanden i forening med kasséren.
Foreningen benytter elektroniske bankprodukter. Alle betalinger fra foreningens bankkonti skal
godkendes særskilt og uafhængigt af såvel formand og kasseren (”tofaktorsystem”). Foreningens
øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor kan til enhver tid få ”kikkeadgang” til foreningens bankkonti
med henblik på øjeblikkelig gennemgang af bankkonto og løbende revision.
Bestyrelsen kan i øvrigt foretage alle almindelige dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af
fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom al låneoptagelse skal godkendes af
generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som assisterer TFF.

Motivation:
Med udtrykket tegningsret menes, at der er en adgang til at forpligte foreningen i alle forhold,
herunder i økonomiske henseender. Det er en fuldmagt, der fremgår af vedtægterne.
Det er usædvanligt i en forening i år 2022, at al råden er overladt til en enkelt person, som det er
tilfældet for nuværende i TFF.
Som sikkerhed mod uheld, misbrug, hacking etc. er det derfor almindelig ansvarlighed at
tegningsretten i en forening ikke kun varetages af en person. Dette er en ekstra og almindelig
sikkerhed for en forenings hæftelse og midler.

Forslagsstillere:

Allan Simonsen, Pigeformand og medlem af bestyrelsen TFF
Mikkel Sabroe, Drengeformand og medlem af bestyrelsen TFF
Frank Kanlund, medlem af bestyrelsen TFF’ og formand Forældreforeningen Tårnby FF

 

Forslag 2:

Samme som forslag 1, dog med undtagelsen at revisoren ikke skal have mulighed for kiggegennemgang. Men tilgå regnskabet når dette er færdigt.

Forslag stillet af:

Formand Kristian Engelbrecht

Næstformand Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlem Martin Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Martin Buades

 

Forslag 3:

TFF nedsætter følgende udvalg.


Uddannelsesudvalg:


Mission: TFF vil uddanne sine frivillige trænere til bedst muligt niveau.
Udvalget udfærdiger status 2022 for de fodboldfaglige uddannelse for klubbens trænere.
Udvalget udarbejder en langsigtet plan for uddannelse af trænere og ledere i TFF. Uddannelsesplanen
præsenteres for bestyrelsen og godkendes. Udvalget tager umiddelbart udgangspunkt i DBU´s
uddannelsesprogrammer samt de tilbud som Brøndby-Masterclass tilbyder.
Udvalget er stående og skal modtage anmodninger om kurser fra trænere/ledere og udvalget træffer
beslutning herom og kan også arrangere eller effektuere kurser lokalt i TFF.

Mål:
Formålet er få sat fokus på uddannelse blandt klubbens frivillige trænere og sat uddannelse i system og få
uddannet trænere.

Forslag stillet af:

Frank Kanlund

 

Forslag 4:

  1. Klubtøjet skal gøres billigere til gavn for alle medlemmerne.

 

(I Tårnby FF koster et sæt klubtøj til børn 1684,- kr. og i AB Tårnby koster et sæt klubtøj til børn 930 kr. Det er 45% billigere. Det er billigere I AB Tårnby da bonusen på indkøbsaftalen går til alle medlemmerne når de køber tøj)

Jeg har stillet bestyrelsen spørgmål om aftalen med Ama’r Sport som jeg gerne vil have svar på.

 

  1. Klubben betaler et revisionsfirma for bogføring og regnskab, så klubben få et ordentligt regnskab med en større detaljegrad hvert år, og til tiden, pris ca 7.000 - 20.000 kr. (Alt efter hvem bestyrelsen vælger)

(Det vil give bestyrelsen mindre arbejde, som man kan bruge tid på opgaver. Det er et post man stopper hurtigt på. Et transparent regnskab og budget vil være en kæmpe fordel for klubben og medlemmerne.) Økonomien er jo det vigtigste i en fodboldklub.

 

  1. 3. Klubben skal have en Bestyrelsesanvarsforsikring, Netbankforsikring, Erhvervsforsikring, samt kriminalitetforsikring. Pris 4000-8000 kr. (Jeg ved ikke om klubben har det i forvejen, da jeg ikke kan se regnskabet eller budgettet)

forslag stillet af:

Kasper Grufstedt

Forslag 5:

At klubbens vedtægter ændres fra:

§3, Stk. 3.

Kun fremmødte aktive medlemmer som ikke er i restance har stemmeret, medmindre der er afgivet en fuldmagt.

 

Til §3, Stk. 3

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

 

Forslag stillet af:

Formand Kristian Engelbrecht

Næstformand Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlem Martin Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Martin Buades

 

 

Link til regnskab og budget:

 

 

 

 

Vel mødt!

Sportslig hilsen

Bestyrelsen

Tårnby Fodbold Forening

 

Luk