Ordinær generalforsamling 2018

 

 

Ifølge klubbens vedtægter indkalder bestyrelsen, til ordinær generalforsamling onsdag den 7. februar 2018 klokken 19:00 i klublokalet på Vestamager Idrætsanlæg.
Klubben vil være vært for en øl eller vand.

 

 


Vedtægter omkring generalforsamlingen:
 
§3. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 15. januar og 15. februar og indkaldes skriftligt på Taarnbyff.dk, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 7 dage før.
Stk. 3. Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret, medmindre der er afgivet en fuldmagt.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig
stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves der ved ændring af disse vedtægter, at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer for.
Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske fra ét medlem.
Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§4. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af årsregnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse i henhold til §6.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
 

Sådan ser bestyrelsen ud i øjeblikket:
 
a. Formand - Kristian Engelbrecht - På valg 
b. Næstformand - Kenneth Hansen - Ikke på valg
c. Kasserer - ledigt
d. Bestyrelsesmedlem - Ole sønder (Ungdomsformand drenge)- Genopstiller
e. Bestyrelsesmedlem - Martin Jensen- Genopstiller
f. Bestyrelsesmedlem - Keld Berg- Genopstiller
g. Bestyrelsesmedlem -Jette Jensen (Ungdomsformand piger) - Genopstiller ikke
 
Bestyrelsen indstiller til klubbens medlemmer undersøger om de kan bruge lidt tid, til at arbejde i bestyrelsen. Såfremt der ikke kommer flere i bestyrelsen, kan det ende med at nogle nuværende aktiviteter må nedlægges. Bestyrelsen kan kontaktes ved alle spørgsmål vedrørende dette.
 
 
Fastlæggelse af kontingent:
 
Bestyrelsen indstiller til en debat, omkring hvad forventningerne til klubben er pr hold og hvad man forventer at få for sit kontingent.
 
Kontingent halvårligt opkrævning februar og juli
senior Pris 2017   Pris 2018
11M gammelmands 450 ​?
11M senior 900 ​?
11M lukket hold (Ny) 650 ​?
7M gammelmands 450 ?
7M senior 450 ​?
Ungdomspriser    
11 mandsfodbold - U19 til U14 drenge og U19 til U15 piger 800 ?
8 mandsfodbold - U13 til U11 drenge og U13 til U11 piger 700 ?
5 mandsfodbold - U10 til U8 drenge og U10 til U8 piger 600 ?
3 mandsfodbold - U7 og nedefter drenge og piger 500 ?
Sandkassebold - U5 og nedefter drenge og piger 250 ?
     
     
-    
     
 
 

 

 


Indkomne forslag vel blive vist her:
 
Der er kommet forslag som ønskes debateret til GF fra 2008/2009 drenge.
Vi vil gerne have muligheden for at hæve kontingentet for årgangen, således at vi kan lønne trænere istedet for at være forældre trænere. Et beløb om måneden på 100 kr ekstra, dvs således at vi betaler 1300 kr halvårligt istedet.
For at få beløbet ned, stilles også forslag om, at medlemmet selv skal købe kamptøj, istedet for klubben stiller det ril rådighed. Derved vil man kunne spare 200-300 halvårligt, og få det halvårlige kontingent ned på cirka 1100 pr medlem, som evt kunne betales pr måned eller kvartalvis istedet.
 
Der ønskes en debat om emnet med de andre hold i klubben. Forslaget er kun for vores afdeling, men det kan jo være at andre hold også synes det er en god ide.